Εταιρική παρουσίαση

 

Η Εταιρία

Η εταιρία COMPITE – nt SA ιδρύθηκε το 2002 και είναι μέλος του ομίλου COMPUCON AΒΕΕ. Η μετοχική της σύνθεση αποτελείτε κατά 85% των μετοχών της από την COMPUCON ΑΕ και κατά 15% των μετοχών της από το ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Κρήτης (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser).

Στόχος της εταιρίας

Έχοντας στη διάθεσή της τόσο την εμπειρία της COMPUCON AE στο διεθνές εμπόριο και ειδικότερα στο κλάδο του κεντήματος, όσο και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε συστήματα και εφαρμογές Laser του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, η COMPITE – nt SA αποσκοπεί στην καθιέρωση της ως πρωτοποριακή εταιρία νέων τεχνολογιών τόσο στο κλάδο του κεντήματος όσο και σε γενικότερους κλάδους όπου η τεχνολογία Laser έχει άμεση εφαρμογή.

Λειτουργικότητα και Αξιοπιστία

Η Διοίκηση της εταιρίας έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ανεύρεση επιστημονικού προσωπικού και στη μελέτη σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας παραγωγής.
Παράγοντες όπως :

  1. Η οργάνωση της γραμμής παραγωγής βάση του μοντέλου Line Flow
  2. Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγώμενων συστημάτων(Quality Control process )
  3. Ο σχεδιασμός του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης ο οποίος βασίζεται στην υψηλή αισθητική όσο και στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών
εγγυώνται για την αξιοπιστία και λειτουργικότητα των παραγόμενων συστημάτων.

Στρατηγική Marketing

Η στρατηγική Marketing της εταιρίας είναι βασισμένη στην μελέτη και ανάλυση των αναγκών του κλάδου, έτσι ώστε να μπορεί να παρουσιάζει καινοτομικές λύσεις οι οποίες θα αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης και κερδοφορίας των βιομηχανιών.